ผลประเมินความพึงพอใจของสถานพยาบาลและเครือข่าย (ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ปี 2562 โดย Trist

01_0102 การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบัน ปีงบประมาณ 2562 โดย Trist corporation

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน , งานสื่อสารสาธารณะและโสตทัศนูปกรณ์
* อีเมลผู้ติดต่อ somjintana@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของสถาบัน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
รายวาระ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://www.ha.or.th/TH/FileDownload/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 สิงหาคม 2564
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
การให้บริการ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 25 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565