ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2561
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2562
การจัดจำแนก อื่นๆ
ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ก.พ.ร.
หน่วยวัด ร้อยละ
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มิถุนายน 2563
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 16 กันยายน 2563
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 25 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 สิงหาคม 2564