ข้อมูลผู้บริหารและกรรมการบริหาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

01_0104 รายชื่อ ทำเนียบกรรมการบริหารและผู้บริหารสถาบัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารผู้บริหารและกรรมการบริหาร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการและวิเทศสัมพันธ์
* อีเมลผู้ติดต่อ duangtip@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
การเปิดเผยข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา เอกสารการรับรองเข้ารับการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 7 พฤษภาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 เมษายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 30 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565