ทะเบียนเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

01_0105 รายชื่อบุคลกรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาองค์กร
* อีเมลผู้ติดต่อ chaiwat@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบุคลากรสถาบัน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Not open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 เมษายน 2558
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 สิงหาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565