ทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ

ชื่อ-สกุลผู้เยี่ยมสำรวจและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ตามบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เยี่ยมสำรวจ คือ บุคคลที่สถาบันแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถาบันให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสถาบันในการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
* อีเมลผู้ติดต่อ nualpan@ha.or.th
* วัตถุประสงค์
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
  • อื่นๆ
เพื่อเป็นทะเบียนของผู้เยี่ยมสำรวจสถาบันและที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://www.ha.or.th/TH/HAISurveyor/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9E
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 17 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565