ข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายของสถาบันประจำปี 2563

01_0111 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่าย
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน
* อีเมลผู้ติดต่อ somjintana@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ดำเนินงานตามแผนตามแผนงบประมาณรายจ่ายที่ได้วางแผนไว้
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานแผนปฏิบัติงานและงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2563 (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Pubiic Domain
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 พฤศจิกายน 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2562
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565