หลักสูตรอบรม รวมหลักสูตร e-learning online

รายละเอียดหลักสูตรปกติและ รายละเอียดหลักสูตร e-learning

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายฝึกอบรม
* อีเมลผู้ติดต่อ suphannee@ha.or.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • อื่นๆ
เผยแพร่องค์ความรู้งานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับสถานพยาบาล,พันธกิจหน่วยงาน,เผยแพร่องค์ความรู้งานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สำหรับสถานพยาบาล
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 (6) (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
หลักสูตรอบรม
URL https://www.ha.or.th/TH/Contents/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%20In%20house%20training#
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 กรกฎาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 14 กรกฎาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 20 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มิถุนายน 2565