ฐานข้อมูลรับ SAR

02_0002 ข้อมูลการส่งแบบประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการรับรองประเภทต่างๆ รายโรงพยาบาล

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักประเมินและรับรอง
* อีเมลผู้ติดต่อ chitawan@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อใช้บริหารจัดการการจัดเยี่ยมสำรวจให้เป็นไปตามลำดับและระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ.2563 และเพิ่มเติมฉบับที่ 2
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล วัน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระเบียบสถาบัน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินกระบวนการรับรองคุณภาพและการได้รับประกาศนียบัตรสถานพยาบาล พ.ศ.2564 (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
MS Access
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลความลับทางราชการ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Not open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โรงพยาบาล, ผู้เยี่ยม, ผู้ประสานงาน
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 สิงหาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 เมษายน 2565