You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

รายงานสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA

สรุปรายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ha-odi@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รายงานสถิติสถานะการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
PPTX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 26 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 ตุลาคม 2565