เอกสารถอดบทเรียนโครงการ 2P Safety

"คำนิยามชุดข้อมูล: ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 2P safety Hospital ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ และการเรียนรู้ประโยชน์จากข้อมูลจากเครื่องมือคุณภาพด้านความปลอดภัย วิธีการจัดเก็บ: เว็บไซด์สถาบัน กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจทั้งประเทศ"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
PDF
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ha-odi@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 4
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2565