• ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 476 total views 26 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (DataEnv) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย อาทิเช่น ระบบน้ำปะปา, ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ, ระบบจัดการขยะ,...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 27 พฤศจิกายน 2566
  • สถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 1475 total views 81 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: สถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 3 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).