• การทบทวนระบบการรายงานและการเรียนรู้ระบบ NRLS 299 total views 10 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: เอกสารทบทวนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากระบบ NRLS ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: รวบรวมผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากสมาชิก WHO วิธีการจัดเก็บ: เว็บไซด์สถาบัน...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 30 พฤษภาคม 2565
 • ฐานข้อมูลรับ SAR 2082 total views 76 recent views

  02_0002 ข้อมูลการส่งแบบประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กระบวนการรับรองประเภทต่างๆ รายโรงพยาบาล
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 19 เมษายน 2565
 • ทะเบียนการจัดการความเสี่ยงของสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (risk register) 2946 total views 67 recent views

  02_0003 ข้อมูลทะเบียนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 19 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).