• ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล 95 total views 18 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลชื่อโรงพยาบาลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รหัส H Code ของโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).