• มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) 792 total views 44 recent views

    "คำนิยามชุดข้อมูล: มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ, มาตรฐาน, ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ, Healthcare Network System Standards ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ :...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565
  • เอกสารมาตรฐานการรับรองประเภทต่างๆ (HA, HNA, DSC, DHSA) 12665 total views 321 recent views

    มาตรฐานการประเมินและรับรองlสถานพยาบาล ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ประเภทต่างๆ ได้แก่ การรับรองเครือข่ายสุขภาพอำเภอ
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 9 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).