• การทบทวนระบบการรายงานและการเรียนรู้ระบบ NRLS 246 total views 14 recent views

    "คำนิยามชุดข้อมูล: เอกสารทบทวนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากระบบ NRLS ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: รวบรวมผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากสมาชิก WHO วิธีการจัดเก็บ: เว็บไซด์สถาบัน...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 30 พฤษภาคม 2565
  • ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 202 total views 13 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: ฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน เช่น ผู้เข้าอบรม เครือข่ายต่างๆ องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น วิธีการจัดเก็บ: ทบทวน...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 30 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).