• คู่มือคุณภาพ (QM) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 611 total views 26 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: คู่มือคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน วิธีการจัดเก็บ: ระบบเอกสารคุณภาพสถาบัน...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).