• ข้อมูลจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาล 256 total views 24 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลการจ้างเหมาบริการระบบ วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล:...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).