• ข้อมูลจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาล 45 total views 8 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลการจ้างเหมาบริการระบบ วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล:...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1 มิถุนายน 2566
  • ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล 114 total views 19 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลชื่อโรงพยาบาลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รหัส H Code ของโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).