• ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 110 total views 18 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (DataEnv) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย อาทิเช่น ระบบน้ำปะปา, ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ, ระบบจัดการขยะ,...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).