Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 19 เมษายน ค.ศ. 2022 4 นาฬิกา 15 นาที 45 วินาที UTC, haiadmin haiadmin:
  • Changed title to ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. (previously 01_0103 ผลการประเมินองค์กรโดยกพร.)


  • Updated description of ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. from

    ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรอง ภารกิจหลักองค์กร
    to
    01_0103 ผลการประเมินองค์กรโดยกพร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและรับรอง ภารกิจหลักองค์กร