Skip to content

ความเปลี่ยนแปลง

View changes from to


On 29 สิงหาคม ค.ศ. 2021 15 นาฬิกา 46 นาที 47 วินาที UTC, haiadmin haiadmin:
  • Changed value of field data_source to รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ (สรพ.) in 01_0103 ผลการประเมินองค์กรโดยกพร.