สรุปนวัตกรรมองค์กรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

คำนิยามชุดข้อมูล: บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่มีคุณค่า (Value Creation) มีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อื่น ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลงาน/ ผลผลิตการออกแบบและพัฒนาบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ
วิธีการจัดเก็บ: ไฟล์สรุปผลการออกแบบนวัตกรรม 1 ชิ้นงาน ต่อปีีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: เจ้าหน้าที่สถาบัน บุคลากรสาธาณสุข และประชาชนทั่วไป

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
PDF
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ha-odi@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 25 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2565