การรวบรวมองค์ความรู้และการเผยแพร่ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

"คำนิยามชุดข้อมูล: เป็นการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ การตีความ และการประยุกต์ใช้ความรู้ และการประเมินความรู้
ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: องค์ความรู้ Explicit/ Tacit Knowledge
วิธีการจัดเก็บ: ไฟล์เอกสาร/ หนังสือ/ บทความ/ คลิปวิดีโอ ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่่ผ่าน Website/ ฐานข้อมูลของสถาบัน/ DCC กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: เจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
PDF
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ha-odi@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มีนาคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มีนาคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2565