โครงสร้างองค์กร

แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารโครงสร้างองค์กร
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาองค์กร
* อีเมลผู้ติดต่อ torranong@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามวาระ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ประกาศคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย การบริหารงานทั่วไป การจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.ha.or.th/TH/Contents/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 มิถุนายน 2551
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มกราคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤษภาคม 2565