ฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

คำนิยามชุดข้อมูล: ฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน เช่น ผู้เข้าอบรม เครือข่ายต่างๆ องค์กรวิชาชีพ เป็นต้น วิธีการจัดเก็บ: ทบทวน รวบรวมจัดทำข้อมูล กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เปิดเผยข้อมูลได้บางส่วน แต่ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงาน
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 10 มกราคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565