แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน

"คำนิยามชุดข้อมูล: การบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน, ศูนย์ฉีดวัคซีน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน วิธีการจัดเก็บ: ระบบเอกสารคุณภาพสถาบันฯ กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: สถานพยาบาลและศูนย์ฉีดวัคซีน"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
PDF
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม
* อีเมลผู้ติดต่อ hathailand@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 กรกฎาคม 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 กรกฎาคม 2565