• สถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง 1873 total views 132 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: สถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสถิติการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 3 สิงหาคม 2566