• ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 247 total views 22 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (DataEnv) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย อาทิเช่น ระบบน้ำปะปา, ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ, ระบบจัดการขยะ,...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 27 พฤศจิกายน 2566