พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: PEP

กรองผลลัพธ์
  • ผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (PEP) 24 recent views

    คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล โดยผู้ป่วยหรือญาติ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มกราคม 2566