พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: Patient safety

กรองผลลัพธ์
  • เอกสารถอดบทเรียนโครงการ 2P Safety 18 recent views

    "คำนิยามชุดข้อมูล: ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 2P safety Hospital ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565