• เอกสารถอดบทเรียนโครงการ 2P Safety 455 total views 20 recent views

    "คำนิยามชุดข้อมูล: ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 2P safety Hospital ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ...
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565