บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ (Thailand Hospital Indicator Program:THIP) update ใหม่ทุกปี

บัญชีรายชื่อตัวชี้วัดเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารบัญชีตัวชี้วัด
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program: THIP)
* อีเมลผู้ติดต่อ thip@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
บัญชีตัวชี้วัดเปรียบเทียบจัดทำขึ้นสำหรับโรงพยาบาลสมาชิกโครงการ THIP เพื่อศึกษาและนำไปสู่การวางระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างมีคุณค่า
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand hospital indicator program) (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
Non-commercial
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://thip.ha.or.th/ebooks/THIP%20BENCHMARK%20KPI%20DICTIONARY%202021.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2551
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 กันยายน 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 25 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567