ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ประกาศ ระเบียบของสถาบันที่สำคัญเกี่ยวกับการประเมินและรับรอง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักบริหารงานทั่วไป
* อีเมลผู้ติดต่อ sinsermsak@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อให้การดำเนินกิจการของสถาบันเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พรฎ.จัดตั้งสถาบัน และมติจากคณะกรรมการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา พรฎ.จัดตั้งสถาบัน และมติจากคณะกรรมการ (สรพ.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
open
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://www.ha.or.th/TH/Downloads/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 7 ธันวาคม 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 15 สิงหาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 สิงหาคม 2565