เอกสารผลสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน (Final report)

"คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานของสถาบัน วิธีการจัดเก็บ: ฐานข้อมูลกลางของสถาบัน กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: เจ้าหน้าที่สถาบัน และประชาชนทั่วไป"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
PDF
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ ha-odi@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กลุ่มภารกิจพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 มีนาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 30 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 กันยายน 2566