ระเบียนในการลงนาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

คำนิยามชุดข้อมูล: กฎหมายที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ใช้สำหรับควบคุม กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เป็นอำนาจของคณะกรรมการที่ใช้สำหรับกำกับดูแลการดำเนินกิจการของสถาบัน วิธีการจัดเก็บ: ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจอำนวยการ
* อีเมลผู้ติดต่อ saraban@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) -
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา งานกฎหมาย กลุ่มภารกิจอำนวยการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL -
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 เมษายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 23 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 20 มิถุนายน 2565