ข้อมูลวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของโรงพยาบาล

คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของโรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล: เจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, ผู้เยี่ยมสำรวจ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง
* อีเมลผู้ติดต่อ accreditation@ha.or.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
รอบการขอการรับรอง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา รวบรวมมาจากระบบประเมินและรับรอง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
โรงพยาบาล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โรงพยาบาล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ธันวาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย haiadmin haiadmin
สร้างในระบบเมื่อ 24 มีนาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2566