• โครงสร้างองค์กร 11698 total views 258 recent views

    แผนผังแสดงโครงสร้างการจัดแบ่งงานขององค์กร ประกอบด้วยส่วนตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 2 พฤษภาคม 2565