• ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 112 total views 18 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (DataEnv) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย อาทิเช่น ระบบน้ำปะปา, ระบบเครื่องกำเนิดไอน้ำ, ระบบจัดการขยะ,...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 กันยายน 2566
 • ข้อมูลวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของโรงพยาบาล 99 total views 7 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลวิสัยทัศน์และค่านิยมหลักของโรงพยาบาล ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA วิธีการจัดเก็บ:...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1 มิถุนายน 2566
 • ข้อมูลจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาล 39 total views 10 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: ข้อมูลจ้างเหมาบริการของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลการจ้างเหมาบริการระบบ วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานข้อมูล:...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 1 มิถุนายน 2566
 • ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล 96 total views 15 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลชื่อโรงพยาบาลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รหัส H Code ของโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บ: ระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 12 พฤษภาคม 2566