• เอกสารผลสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน (Final report) 332 total views 21 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสถาบัน...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 6 กันยายน 2566
 • รายงานผลประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA 1687 total views 15 recent views

  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA ข้อมูลผลประเมินการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อมาตรฐาน HA และตราสัญลักษณ์ HA
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 19 มิถุนายน 2566
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 585 total views 16 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, การให้บริการ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบัน วิธีการจัดเก็บ:...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • รายงานผลการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (PEP) 544 total views 27 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล โดยผู้ป่วยหรือญาติ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสถานพยาบาล...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • รายงานผลสำรวจวัฒนธรรมขององค์กร (HSCS) 723 total views 24 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: -ข้อมูลการสำรวจ ประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลสมาชิก 2P ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ข้อมูลแบบสอบถาม วิธีการจัดเก็บ: สำรวจและประเมินผ่าน Web Application ปีละ 1...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • เอกสารถอดบทเรียนการจัดประชุมเรียนรู้การเปรียบเทียบตัวชี้วัด THIP 781 total views 39 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล : ถอดบทเรียนการใช้ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ : การสร้างการเรียนรู้...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • แนวทางการปฏิบัติและประเมินตนเองเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ ก... 537 total views 23 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: แนวทางการปฏิบัติและประเมินตนเองเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ การดูแลรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: สร้างการเรียนรู้...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • การประชุมวิชาการประจำปี (HA Update) 389 total views 17 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum วิธีการจัดเก็บ:...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน 573 total views 21 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: การบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน, ศูนย์ฉีดวัคซีน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน วิธีการจัดเก็บ: ระบบเอกสารคุณภาพสถาบันฯ...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • รวมองค์ความรู้สําหรับสถานพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 (Ep.2) 471 total views 16 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล : องค์ความรู้สําหรับสถานพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19 ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: องค์ความรู้ แนวทาง การดูแลรักษา และการป้องกัน และการบริการจัดการสถานการณ์วิกฤต COVID-19...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center) 507 total views 23 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล : การบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน, Community Isolation Center ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center)...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • คู่มือบริหารจัดการเว็บไซต์สถาบัน (QM) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 505 total views 20 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: คู่มือบริหารจัดการเว็บไซต์ของสถาบัน สำหรับ (User Manual),(Administrator Manual) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวทางการใช้งานเว็บไซต์สถาบัน วิธีการจัดเก็บ:...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • คู่มือคุณภาพ (QM) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 604 total views 24 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: คู่มือคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน วิธีการจัดเก็บ: ระบบเอกสารคุณภาพสถาบัน...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 11 กรกฎาคม 2565
 • การรวบรวมองค์ความรู้และการเผยแพร่ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 619 total views 23 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: เป็นการรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ การตีความ และการประยุกต์ใช้ความรู้ และการประเมินความรู้...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565
 • สรุปนวัตกรรมองค์กรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 552 total views 24 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่มีคุณค่า (Value Creation) มีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อื่น ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: ผลงาน/ ผลผลิตการออกแบบและพัฒนาบริการ...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565
 • เอกสารถอดบทเรียนโครงการ 2P Safety 549 total views 21 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 2P safety Hospital ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการ...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565
 • เอกสารถอดบทเรียนการประชุมสัมนาวิชาการประจำปี 584 total views 18 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: ถอดบทเรียนการดำเนินงาน ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: องค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินงาน วิธีการจัดเก็บ: ไฟล์เอกสารหรือบทความบนเว็บไซต์...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565
 • มาตรฐานเฉพาะโรค / เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards) 365 total views 15 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: มาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards) ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ:...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565
 • มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) 941 total views 37 recent views

  "คำนิยามชุดข้อมูล: มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ, มาตรฐาน, ระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ, Healthcare Network System Standards ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ :...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565
 • แผนการจัดการความรู้ประจำปี 616 total views 27 recent views

  คำนิยามชุดข้อมูล: แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ ชุดข้อมูลเกี่ยวกับ: แนวทางปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร วิธีการจัดเก็บ: ฐานข้อมูลกลางของสถาบัน...
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 20 มิถุนายน 2565